Gâu Miao Pet House

Giờ mở cửa: -
Điện thoại:
Facebook: https://www.facebook.com/gaumiaopethouse

Quý khách vui lòng cho biết thông tin

Thông tin dịch vụ

Thời gian đặt lịch:
Chọn khung giờ phục vụ (*)
 • Cạo
 • 1. Cạo lông toàn thân 10-<20kg
   120,000 đ
  60 phút
 • 2. Cạo lông toàn thân 2-<5kg
   80,000 đ
  30 phút
 • 3. Cạo lông toàn thân 20-<30kg
   150,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 4. Cạo lông toàn thân 30-<40kg
   200,000 đ
  2 giờ
 • 5. Cạo lông toàn thân 5-<10kg
   100,000 đ
  45 phút
 • 6. Cạo lông toàn thân <2kg
   60,000 đ
  30 phút
 • 7. Cạo lông toàn thân >40kg
   250,000 đ
  2 giờ
 • 8. Cạo lông toàn thân mèo
   120,000 đ
  60 phút
 • 9. Cạo/tỉa bàn chân- bụng mèo
   30,000 đ
  30 phút
 • 10. Cạo/tỉa bàn chân-bụng 10-<20kg
   50,000 đ
  20 phút
 • 11. Cạo/tỉa bàn chân-bụng 2-<5kg
   30,000 đ
  10 phút
 • 12. Cạo/tỉa bàn chân-bụng 20-<30kg
   60,000 đ
  20 phút
 • 13. Cạo/tỉa bàn chân-bụng 30-<40kg
   70,000 đ
  30 phút
 • 14. Cạo/tỉa bàn chân-bụng 5-<10kg
   40,000 đ
  10 phút
 • 15. Cạo/tỉa bàn chân-bụng <2kg
   20,000 đ
  10 phút
 • 16. Cạo/tỉa bàn chân-bụng >40kg
   80,000 đ
  30 phút
 • 17. Combo tắm+cạo lông 10-<20kg
   220,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • 18. Combo tắm+cạo lông 2-<5kg
   120,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 19. Combo tắm+cạo lông 20-<30kg
   280,000 đ
  3 giờ
 • 20. Combo tắm+cạo lông 30-<40kg
   350,000 đ
  3 giờ 30 phút
 • 21. Combo tắm+cạo lông 5-<10kg
   160,000 đ
  2 giờ
 • 22. Combo tắm+cạo lông >40kg
   450,000 đ
  3 giờ 30 phút
 • 23. Combo tắm+cạo lông chó <2kg
   100,000 đ
  60 phút
 • 24. Combo tắm+cạo mèo
   220,000 đ
  2 giờ
 • Cắt tỉa
 • 25. Cắt tỉa đầu 10kg-> dưới 20kg
  Từ 100,000 đ
  45 phút
 • 26. Cắt tỉa đầu 20kg ->dưới 30kg
  Từ 120,000 đ
  60 phút
 • 27. Cắt tỉa đầu 30-40kg
  Từ 140,000 đ
  60 phút
 • 28. Cắt tỉa đầu 5kg-> dưới 10kg
   70,000 đ
  30 phút
 • 29. Cắt tỉa đầu dưới 5kg
   50,000 đ
  30 phút
 • 30. Cắt tỉa lông 10-<20kg
   220,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 31. Cắt tỉa lông 2 - <5kg
   150,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 32. Cắt tỉa lông 20-<30kg
   250,000 đ
  2 giờ
 • 33. Cắt tỉa lông 30-<40kg
   300,000 đ
  2 giờ
 • 34. Cắt tỉa lông 5-<10kg
   180,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 35. Cắt tỉa lông >40kg
   400,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • 36. Cắt Tỉa lông chó <2kg
  Từ 120,000 đ
  60 phút
 • 37. Combo tắm+cắt tỉa 10-<20kg
   320,000 đ
  4 giờ 30 phút
 • 38. Combo tắm+cắt tỉa 2-<5kg
   220,000 đ
  3 giờ 30 phút
 • 39. Combo tắm+cắt tỉa 20-<30kg
   380,000 đ
  5 giờ
 • 40. Combo tắm+cắt tỉa 30-<40kg
   450,000 đ
  5 giờ 30 phút
 • 41. Combo tắm+cắt tỉa 5-<10kg
   260,000 đ
  4 giờ
 • 42. Combo tắm+cắt tỉa <2kg
   180,000 đ
  3 giờ
 • 43. Combo tắm+cắt tỉa >40kg
   550,000 đ
  6 giờ
 • 44. Tỉa mắt/miệng
   30,000 đ
  15 phút
 • Dịch vụ khác
 • 45. Nhuộm 2 tai-Dài
  Từ 250,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 46. Nhuộm 2 tai-Ngắn
   150,000 đ
  60 phút
 • 47. Nhuộm 4 bàn chân-Nhỏ
  Từ 200,000 đ
  2 giờ
 • 48. Nhuộm đuôi-Lớn Đuôi trên 20cm
   300,000 đ
  2 giờ
 • 49. Nhuộm đuôi-Nhỏ Đuôi ngắn dưới 10cm
  Từ 100,000 đ
  60 phút
 • 50. Nhuộm đuôi-Trung Đuôi dài 10-20cm, lông dài, dày
  Từ 200,000 đ
  60 phút
 • 51. Phụ thu 100K
   100,000 đ
  30 phút
 • 52. Phụ thu 150K
   150,000 đ
  30 phút
 • 53. Phụ thu 200K
   200,000 đ
  30 phút
 • 54. Phụ Thu 300k
   300,000 đ
  2 giờ
 • 55. Phụ thu 50K
   50,000 đ
  30 phút
 • 56. Phụ thu gỡ rối
   100,000 đ
  60 phút
 • 57. Phụ thu gỡ rối lông 200k
   200,000 đ
  2 giờ
 • 58. Phụ thu gỡ rối
  Từ 50,000 đ
  30 phút
 • 59. Tẩy màu lông
  Từ 50,000 đ
  60 phút
 • Hotel
 • 60. Hotel Pet 10 -> dưới 20kg
   200,000 đ
  24 giờ
 • 61. Hotel Pet 2 -> dưới 5kg
   95,000 đ
  24 giờ
 • 62. Hotel Pet 20 -> dưới 30kg
   260,000 đ
  24 giờ
 • 63. Hotel Pet 5 -> dưới 10kg
   140,000 đ
  24 giờ
 • 64. Hotel Pet >30kg
   360,000 đ
  24 giờ
 • 65. Hotel Pet dưới 2kg
   60,000 đ
  24 giờ
 • 66. Thức ăn riêng 5-20kg
   20,000 đ
  10 phút
 • 67. Thức ăn riêng <5kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 68. Thức ăn riêng >20kg
   30,000 đ
  10 phút
 • Móng
 • 69. Cắt,mài móng chó/mèo 2kg-dưới 5kg
   10,000 đ
  10 phút
 • 70. Cắt, mài móng chó 10-20kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 71. Cắt, mài móng chó 20-30kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 72. Cắt, mài móng chó 30-40kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 73. Cắt, mài móng chó >40kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 74. Cắt, mài móng chó/mèo 2-5kg
   10,000 đ
  10 phút
 • 75. Cắt, mài móng chó/mèo 5-10kg
   10,000 đ
  10 phút
 • 76. Cắt, mài móng mèo
   10,000 đ
  10 phút
 • Phí đón-trả
 • 77. Phí đón-trả
  Từ 20,000 đ
  30 phút
 • Tai
 • 78. Vệ sinh tai chó 20-30kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 79. Vệ sinh tai chó 30-40kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 80. Vệ sinh tai chó >40kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 81. Vệ sinh tai chó/mèo 10-20kg
  Từ 15,000 đ
  10 phút
 • 82. Vệ sinh tai chó/mèo 2-5kg
   10,000 đ
  10 phút
 • 83. Vệ sinh tai chó/mèo 5-10kg
   10,000 đ
  10 phút
 • 84. Vệ sinh tai chó/mèo <2kg
   10,000 đ
  10 phút
 • 85. Vệ sinh tai mèo
   10,000 đ
  10 phút
 • Tắm
 • 86. Tắm chó lông dài 20-30kg
   150,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • 87. Tắm chó lông dài 30-40kg
   200,000 đ
  3 giờ
 • 88. Tắm chó lông dài >40kg
   250,000 đ
  3 giờ
 • 89. Tắm chó lông ngắn 20-30kg
   120,000 đ
  1 giờ 10 phút
 • 90. Tắm chó lông ngắn 30-40kg
   150,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 91. Tắm chó lông ngắn >40kg
   180,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 92. Tắm chó/mèo lông dài 10-20kg
   120,000 đ
  2 giờ
 • 93. Tắm chó/mèo lông dài 2-5kg
   70,000 đ
  60 phút
 • 94. Tắm chó/mèo lông dài 5-10kg
   90,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 95. Tắm chó/mèo lông dài <2kg
   50,000 đ
  45 phút
 • 96. Tắm chó/mèo lông ngắn 10-20kg
   100,000 đ
  60 phút
 • 97. Tắm chó/mèo lông ngắn 2-5kg
   60,000 đ
  45 phút
 • 98. Tắm chó/mèo lông ngắn 5-10kg
   80,000 đ
  45 phút
 • 99. Tắm chó/mèo lông ngắn <2kg
   40,000 đ
  30 phút
 • 100. Tắm mèo lông dài
   120,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 101. Tắm mèo lông ngắn
  Từ 80,000 đ
  60 phút
 • Trị ve
 • 102. Trị ve rận chó 10-20kg
  Từ 70,000 đ
  60 phút
 • 103. Trị ve rận chó 2-5kg
  Từ 40,000 đ
  60 phút
 • 104. Trị ve rận chó 20-30kg
  Từ 100,000 đ
  60 phút
 • 105. Trị ve rận chó 30-40kg
   120,000 đ
  60 phút
 • 106. Trị ve rận chó 5-10kg
   50,000 đ
  60 phút
 • 107. Trị ve rận chó <2kg
   30,000 đ
  60 phút
 • 108. Trị ve rận chó >40kg
  Từ 140,000 đ
  60 phút
 • 109. Trị ve rận mèo
  Từ 50,000 đ
  60 phút