Gâu Miao Pet House

Giờ mở cửa: -
Điện thoại:
Facebook: https://www.facebook.com/gaumiaopethouse

Quý khách vui lòng cho biết thông tin

Thông tin dịch vụ

Thời gian đặt lịch:
Chọn khung giờ phục vụ (*)
 • Cạo
 • 1. Cạo lông toàn thân 10-<20kg
   120,000 đ
  60 phút
 • 2. Cạo lông toàn thân 2-<5kg
   80,000 đ
  30 phút
 • 3. Cạo lông toàn thân 20-<30kg
   150,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 4. Cạo lông toàn thân 30-<40kg
   200,000 đ
  2 giờ
 • 5. Cạo lông toàn thân 5-<10kg
   100,000 đ
  45 phút
 • 6. Cạo lông toàn thân <2kg
   60,000 đ
  30 phút
 • 7. Cạo lông toàn thân >40kg
   250,000 đ
  2 giờ
 • 8. Cạo lông toàn thân mèo
   120,000 đ
  60 phút
 • 9. Cạo/tỉa bàn chân- bụng mèo
   30,000 đ
  30 phút
 • 10. Cạo/tỉa bàn chân-bụng 10-<20kg
   50,000 đ
  20 phút
 • 11. Cạo/tỉa bàn chân-bụng 2-<5kg
   30,000 đ
  10 phút
 • 12. Cạo/tỉa bàn chân-bụng 20-<30kg
   60,000 đ
  20 phút
 • 13. Cạo/tỉa bàn chân-bụng 30-<40kg
   70,000 đ
  30 phút
 • 14. Cạo/tỉa bàn chân-bụng 5-<10kg
   40,000 đ
  10 phút
 • 15. Cạo/tỉa bàn chân-bụng <2kg
   20,000 đ
  10 phút
 • 16. Cạo/tỉa bàn chân-bụng >40kg
   80,000 đ
  30 phút
 • 17. Combo tắm+cạo lông 10-<20kg
   220,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • 18. Combo tắm+cạo lông 20-<30kg
   280,000 đ
  3 giờ
 • 19. Combo tắm+cạo lông 30-<40kg
   350,000 đ
  3 giờ 30 phút
 • 20. Combo tắm+cạo lông 5-<10kg
   160,000 đ
  2 giờ
 • 21. Combo tắm+cạo lông >40kg
   450,000 đ
  3 giờ 30 phút
 • 22. Combo tắm+cạo mèo
   220,000 đ
  2 giờ
 • Cắt tỉa
 • 23. Cắt tỉa đầu 5kg-> dưới 10kg
   70,000 đ
  30 phút
 • 24. Cắt tỉa đầu dưới 5kg
   50,000 đ
  30 phút
 • 25. Cắt tỉa lông 10-<20kg
   220,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 26. Cắt tỉa lông 2 - <5kg
   150,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 27. Cắt tỉa lông 20-<30kg
   250,000 đ
  2 giờ
 • 28. Cắt tỉa lông 30-<40kg
   300,000 đ
  2 giờ
 • 29. Cắt tỉa lông 5-<10kg
   180,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 30. Cắt tỉa lông >40kg
   400,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • 31. Cắt Tỉa lông chó <2kg
  Từ 120,000 đ
  60 phút
 • 32. Combo tắm+cắt tỉa 10-<20kg
   320,000 đ
  4 giờ 30 phút
 • 33. Combo tắm+cắt tỉa 2-<5kg
   220,000 đ
  3 giờ 30 phút
 • 34. Combo tắm+cắt tỉa 20-<30kg
   380,000 đ
  5 giờ
 • 35. Combo tắm+cắt tỉa 30-<40kg
   450,000 đ
  5 giờ 30 phút
 • 36. Combo tắm+cắt tỉa 5-<10kg
   260,000 đ
  4 giờ
 • 37. Combo tắm+cắt tỉa <2kg
   200,000 đ
  3 giờ
 • 38. Combo tắm+cắt tỉa >40kg
   550,000 đ
  6 giờ
 • 39. Combo tắm+cạo lông 2-<5kg
   120,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 40. Combo tắm+cạo lông chó <2kg
   100,000 đ
  60 phút
 • 41. Tỉa mắt/miệng
   30,000 đ
  15 phút
 • Dịch vụ khác
 • 42. Nhuộm 2 tai
   150,000 đ
  60 phút
 • 43. Nhuộm 2 tai + đuôi
   200,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 44. Nhuộm đuôi -1 màu
   100,000 đ
  60 phút
 • 45. Nhuộm đuôi -nhiều màu
   150,000 đ
  60 phút
 • 46. Phí đón-trả
  Từ 20,000 đ
  30 phút
 • 47. Phụ thu 100K
   100,000 đ
  30 phút
 • 48. Phụ thu 150K
   150,000 đ
  30 phút
 • 49. Phụ thu 200K
   200,000 đ
  30 phút
 • 50. Phụ thu 50K
   50,000 đ
  30 phút
 • 51. Phụ thu gỡ rối
   100,000 đ
  60 phút
 • 52. Phụ Thu gỡ rối
   300,000 đ
  2 giờ
 • 53. Phụ thu gỡ rối lông 200k
   200,000 đ
  2 giờ
 • 54. Phụ thu gỡ rối
  Từ 50,000 đ
  30 phút
 • Móng
 • 55. Cắt,mài móng 2kg-dưới 5kg
   10,000 đ
  10 phút
 • 56. Cắt, mài móng chó 10-20kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 57. Cắt, mài móng chó 2-5kg
   10,000 đ
  10 phút
 • 58. Cắt, mài móng chó 20-30kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 59. Cắt, mài móng chó 30-40kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 60. Cắt, mài móng chó 5-10kg
   10,000 đ
  10 phút
 • 61. Cắt, mài móng chó >40kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 62. Cắt, mài móng mèo
   10,000 đ
  10 phút
 • Tai
 • 63. Vệ sinh tai chó 10-20kg
  Từ 15,000 đ
  10 phút
 • 64. Vệ sinh tai chó 2-5kg
   10,000 đ
  10 phút
 • 65. Vệ sinh tai chó 20-30kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 66. Vệ sinh tai chó 30-40kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 67. Vệ sinh tai chó 5-10kg
   10,000 đ
  10 phút
 • 68. Vệ sinh tai chó <2kg
   10,000 đ
  10 phút
 • 69. Vệ sinh tai chó >40kg
   15,000 đ
  10 phút
 • 70. Vệ sinh tai mèo
   10,000 đ
  10 phút
 • Tắm
 • 71. Tắm chó lông dài 10-20kg
   120,000 đ
  2 giờ
 • 72. Tắm chó lông dài 2-5kg
   70,000 đ
  60 phút
 • 73. Tắm chó lông dài 20-30kg
   150,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • 74. Tắm chó lông dài 30-40kg
   200,000 đ
  3 giờ
 • 75. Tắm chó lông dài 5-10kg
   90,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 76. Tắm chó lông dài <2kg
   50,000 đ
  45 phút
 • 77. Tắm chó lông dài >40kg
   250,000 đ
  3 giờ
 • 78. Tắm chó lông ngắn 10-20kg
   100,000 đ
  60 phút
 • 79. Tắm chó lông ngắn 2-5kg
   60,000 đ
  45 phút
 • 80. Tắm chó lông ngắn 20-30kg
   120,000 đ
  1 giờ 10 phút
 • 81. Tắm chó lông ngắn 30-40kg
   150,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 82. Tắm chó lông ngắn 5-10kg
   80,000 đ
  45 phút
 • 83. Tắm chó lông ngắn <2kg
   40,000 đ
  30 phút
 • 84. Tắm chó lông ngắn >40kg
   180,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 85. Tắm mèo lông dài
   120,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 86. Tắm mèo lông ngắn
  Từ 80,000 đ
  60 phút
 • Trị ve
 • 87. Trị ve rận chó 10-20kg
  Từ 70,000 đ
  60 phút
 • 88. Trị ve rận chó 2-5kg
  Từ 40,000 đ
  60 phút
 • 89. Trị ve rận chó 20-30kg
  Từ 100,000 đ
  60 phút
 • 90. Trị ve rận chó 30-40kg
   120,000 đ
  60 phút
 • 91. Trị ve rận chó 5-10kg
   50,000 đ
  60 phút
 • 92. Trị ve rận chó <2kg
   30,000 đ
  60 phút
 • 93. Trị ve rận chó >40kg
  Từ 140,000 đ
  60 phút
 • 94. Trị ve rận mèo
  Từ 50,000 đ
  60 phút